Agency Company of Finnish Football Players Oy (2053410-6) tietosuojaseloste

Päivitetty 12.2.2021

Agency Company of Finnish Football Players Oy (2053410-6) (jäljempänä ”Playernet”) kerää urheilijoiden henkilötietoja ja yritysten yhteystietoja. Playernet on sitoutunut käsittelemään tietoja henkilötietojen suojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Tätä tietosuojaselostetta voidaan tarvittaessa päivittää. Tällä sivulla esitetään kulloinkin ajantasainen versio selosteessa.

 
Mihin tarvitsemme tietojasi?

 

Urheilijoiden henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon. Jotta Playernet voi ottaa yhteyttä urheilijaan, tulee sillä olla riittävät tiedot. JPY toimittaa ajantasaiset tiedot määrättyjen profiilien mukaisista pyynnöistä yhteistyöyrityksille. 

Yrityksien henkilötietoja käytetään urheilijan ja yrityksen yhdistämiseen ja kommunikointiin yrityksen ja Playernetin välillä. Yritystoimija voi antaa vapaaehtoisesti tietonsa Playernetille ja henkilöllisyyden varmistamiseksi hänen tulee antaa yhteystietonsa Playernetin käyttöön.

Playernet voi tarjota työmahdollisuuksia urheilijalle. Playernet voi luovuttaa lomakkeen täyttäneen urheilijan tiedot potentiaalisille työnantajille, jotta näillä on riittävästi tietoa urheilijan rekrytoimiseen. 

Käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseen / asiakassuhteen hoitamiseen (EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artikla 6.f) sekä rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseen suoramarkkinointitarkoituksessa (EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artikla 6.f ja johdanto-osan kohta 47) tai rekisteröidyn suostumukseen (EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artikla 6.a).

Käsitellessämme henkilötietojasi oikeutettujen etujemme perusteella noudatamme tietosuojalainsäädäntöä ja pyrimme varmistumaan siitä, että sinulle käsittelystä mahdollisesti aiheutuvat seuraukset eivät ole kohtuuttomia. Playernetin oikeutetut edut eivät automaattisesti ohita sinun etujasi ja oikeuksiasi ja Playernet käsittelee henkilötietojasi oikeutettujen etujensa perusteella ainoastaan siinä tapauksessa, että olemme suorittamamme arvion perusteella tulleet siihen tulokseen, etteivät sinun oikeutesi ja etusi syrjäytä Playernetin oikeutettua etua.

 
Mistä tietoja saadaan?

 

Playernet kerää tietoja suoraan urheilijalta ja yritykseltä, täyttämällä Playernetin sivustolla olevan yhteyslomakkeen. 

 
Mitä tietoja käsitellään?

 

Henkilö- ja yhteystiedot sekä yritystiedot: Nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja lyhyt vapaamuotoinen kertomus henkilöstä tai organisaatiosta ja siitä, miksi kiinnostuit Playernetistä. 

 
Tietoturva

 

Rekisteriä säilytetään sähköisessä muodossa. Rekisterin käyttö, tietojen muuttaminen ja käsittely tapahtuu asianmukaisesti suojatun sovelluksen kautta. Rekisterin käyttö on sallittu ainoastaan nimetyille henkilöille, joiden tehtävänä on järjestelmän ylläpito ja hallinta. Rekisteritiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä, ja rekisterin käyttöä valvotaan.

Playernet käyttää yhteistyökumppaneina ja alihankkijoina vain luottamuksellisia toimijoita. Henkilötietoja käsittelevät yhteistyökumppanit tai alihankkijat voivat olla sijoittautuneet Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jolloin henkilötietoja siirretään EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle. Huolehdimme siirtoon liittyvistä asianmukaisista suojatoimista.

 
Kuinka pitkään tietoja säilytetään?

 

Tietoja säilytetään niin kauan kuin olet aktiivinen urheilija tai yritys. 

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen sekä oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä sinua koskevia tietoja tähän rekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole sinua koskevia tietoja. Playernetin tulee samalla ilmoittaa sinulle rekisterin säännönmukaiset tietolähteet ja mihin rekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan.

Sinun on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö Playernetin rekisteristä vastaavalle henkilölle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa sekä todistamalla henkilöllisyys liittämällä pyyntöön jäljennös virallisesta voimassaolevasta henkilöllisyystodistuksesta.

Sinulla on oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot, jotka olet toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle jos käsittely perustuu suostumukseen tai rekisterinpitäjän ja sinun väliseen sopimukseen, ja käsittely suoritetaan automaattisesti.

 
Tiedon korjaaminen, poistaminen ja käsittelyn rajoittaminen

 

Sinä voit käyttää alla mainittuja oikeuksia ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan henkilöön kirjallisena tai sähköpostilla.

Sinulla on oikeus pyytää epätarkkojen tai virheellisten tietojen oikaisemista. Jäsen voi korjata virheellisiä tietoja verkkopalvelussa. Jos virheellistä tietoa ei voi korjata verkkopalvelussa, jäsenen tulee ottaa yhteyttä rekisteristä vastaavaan henkilöön.

Sinulla on oikeus pyytää, että henkilötietosi poistetaan Playernetin rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Tietoja ei voida poistaa, jos sinä haluat pysyä aktiivisena työnhakijana tai yrityksenä, joka rekrytoi urheilijoita. Tiedot pyritään poistamaan ilman aiheetonta viivytystä, paitsi jos poistamisesta kieltäytymiseen on lakisääteinen syy.

Sinulla on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä. Kun sinä olet esittänyt pyynnön, Playernet ei saa enää käsitellä sinun henkilötietoja, ellei käsittelyyn ole lakisääteistä syytä. 

 
Anonymisoitu tieto, analytiikan käyttö ja evästeet

 

Jotta voimme kehittää verkkopalveluitamme voimme käyttää kolmannen osapuolen analyysityökaluja. Tällaisia työkaluja on muun muassa Google Analytics. Tietojen kerääminen on automaattista ja tiedot anonymisoidaan keräysvaiheessa.

Kerättyjä tietoja on muun muassa:

IP-osoite (ja sijaintimaa)

Käyttäjän toiminta verkkopalvelussa

Käytetyn laitteen tyyppi

Selaimen tyyppi ja kieliasetukset

Referrer-tieto

 
Lisää tietoa analytiikan anonymisoinnista: 

 

Google Analytics -lisätietoja

Käytämme anonymisoitua analytiikkaa säännönmukaisesti:

Markkina- ja muiden tutkimusten, analyysien ja raporttien tekemiseen ja kohdentamiseen

Käytettävyyden ja toimivuuden varmistamiseen sekä väärinkäytösten tutkimiseen

Liiketoiminnan suunnitteluun sekä tuotekehitykseen

Palveluiden tuottamiseen, ylläpitoon, suojaamiseen ja kehittämiseen

Palveluiden personointiin ja markkinoinnin kohdentamiseen

Verkkopalvelu sisältää myös kolmansien osapuolten, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden, evästeitä (”keksejä”). Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä päätelaitteellesi verkkopalveluiden käytön yhteydessä. Kolmannet osapuolet voivat käyttää evästeistä saatua anonymisoitua tietoa kohdennettua mainontaa varten muissa verkkopalveluissa. Verkkopalvelumme sisältävät sosiaalisen median liitännäisiä.

Rekisterinpitäjä

Agency Company of Finnish Football Players Oy (2053410-6)

Aurakatu 12 B

20100 Turku

Rekisteristä vastaava henkilö

Aku Tervaniemi

puheenjohtaja 

aku.tervaniemi@jpy.fi

+358 400 496 093

Agency Company of Finnish Football Players Oy (2053410-6)

Aurakatu 12 B

20100 Turku

Playernet yhdistää työnhakijat ja työnantajat toisiinsa.

Playernet yhdistää työntekijät ja työnantajat ympäri Suomen toisiinsa. Tarjoamme erilaisia työtehtäviä eri aloilta. Valittava on kokoaika- osa-aika- kuin keikkatyötä. 

Liity mukaan lomakkeen kautta, niin otamme sinuun yhteyttä!

playernetlogo